Skip to main content

NursingNetUK.com

Please wait, loading

Job summary

Main area
Child and Adolescent Mental Health
Grade
Band 7
Contract
Permanent
Hours
Full Time 37.5 hours per week
Job ref
050-NMR162-0319
Employer
Betsi Cadwaladr University Health Board
Employer type
NHS
Site
Talarfon - Bangor
Town
Bangor
Salary
£33,222 to £43,041 per annum
Closing
28/03/2019 23:59
Betsi Cadwaladr University Health Board logo

CAMHS Non-Medical Prescriber

Band 7

If you relish a challenge, have a passion to help others or simply fancy a fresh start, then Betsi Cadwaladr University Health Board (BCUHB)  North Wales, has all the right ingredients. The largest health organisation in Wales, providing a full range of primary, community, mental health, acute and elective hospital services for a population of around 700,000, across North Wales . Join our team and get the support you need, in line with our Organisational Values and ‘Proud to Lead’ competence framework.

Enjoy being part of working with engaged leadership at all levels, and be assured we are committed to promoting equality and diversity, and are proud to welcome applicants under the “Disability Confident Employer” scheme. We also offer a number of family-friendly benefits, including childcare voucher schemes, work-life balance policies and on-site crèche facilities. Visit our web site today: https://www.trainworklivenorthwales.co.uk/

Please check your email account regularly. Successful applicants will receive all recruitment related correspondence via the email account registered on the application form.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â thîm CAMHS sy'n datblygu yng Ngogledd Orllewin Cymru. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio fel rhan o dîm amlddisgyblaethol o fewn Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc. Fel uwch ymarferydd ac rhagnodydd anfeddygol, byddwch yn cymryd rôl arweiniol i ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel sy'n hyrwyddo a gwella iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc, eu teuluoedd a'u gofalwyr.  Gan weithio o fewn fframwaith systemig a holistaidd, byddwch yn ymgymryd ag ymyriadau therapiwteg ac asesiadau medrus iawn, sy'n cael eu harwain gan anghenion, ac sy’n seiliedig ar dystiolaeth i blant a phobl ifanc. Bydd gennych sylfaen wybodaeth arbenigol am ddatblygiad Plant a chyflyrau ac anhwylderau iechyd meddwl, sgiliau gwneud penderfyniadau cymhleth, a chymwysterau clinigol ar gyfer cwmpas ymarfer estynedig.

Bydd ymgeiswyr sy'n barod i weithio tuag at achrediad ffurfiol sy'n ymwneud â chymhwyster therapiwteg a / neu ragnodi meddygol yn cael eu hystyried. Yn yr achos hwn, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei gyflogi fel ymarferydd band 6; unwaith y bydd wedi ennill achrediad / cymwysterau, bydd y swydd yn cael ei chodi i fand 7.

Bydd deilydd y swydd yn penderfynu ar ddiagnosis clinigol a thriniaethau a nodwyd, ac yn cynnal cofnodion fel ymarferydd annibynnol. Bydd yn darparu arbenigedd clinigol ar gyfer datblygu'r gwasanaeth a'i wella. Bydd hyn yn cael ei wneud ar y cyd â chydweithwyr meddygol, nyrsio a chydweithwyr proffesiynol cysylltiedig ag iechyd. Bydd yn gyfrifol am ddarparu gwasanaeth arbenigol, gan ddefnyddio sgiliau nyrsio arbenigol datblygedig iawn i ddechrau triniaeth/trin bob claf yn eu gofal yn effeithiol, gan sicrhau bod arferion yn seiliedig ar dystiolaeth yn gynhenid ym mhob agwedd o ofal a thriniaeth, a sicrhau bod y wybodaeth hon yn cael ei rhannu drwy'r maes clinigol, y Bwrdd Iechyd ac yn allanol fel bo'n briodol.

Mae'n rhaid i chi fod yn hyderus ac yn brofiadol wrth gyfathrebu, oherwydd y lefel uchel o gysylltiad sydd ei angen rhwng CAMHS a gwasanaethau eraill, a bod yn fodlon gweithio oriau hyblyg yn unol ag anghenion y bobl ifanc. Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus fodloni anghenion y gwasanaeth lle bo'n briodol, a chymryd rhan mewn tasgau gwasanaeth ychwanegol megis Pwynt Mynediad Unigol, a darparu cefnogaeth i Haen 3 cyffredinol CAMHS, gan gwblhau asesiadau a gwaith partneriaeth yn unol â'r model gwasanaeth Dull Dewis a Phartneriaeth (CAPA).

Mae ffordd o deithio yn hanfodol ac mae'n rhaid i ymgeiswyr fod yn barod i gael gwiriad DBS uwch.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddelfrydol ar gyfer y swydd hon;  mae croeso i ymgeiswyr sy’n siarad Cymraeg a/neu Saesneg geisio am y swydd hon.

Oriau: 37.5 awr Dydd Llun – Dydd Gwener  9.00am - 5pm

Dyddiad Cau: 28 Mawrth 2019

Am fanylion pellach, cysylltwch â:
Ross Truscott
01248 355 825
ross.truscott@wales.nhs.uk

 

This is an exciting opportunity to join an evolving CAMHS team in North West Wales. The successful candidate will work as part of a multi-disciplinary team within Child and Adolescent Mental Health Services (CAMHS). As a senior practitioner and non medical prescriber you will take on a senior role in the delivery of high quality service provision that promotes and improves the mental health and well-being of children and young people, their families and carers. Working within a systemic and holistic framework you will undertake needs led, evidence based, highly skilled assessments and therapeutic interventions to children and young people. You will have an expert knowledge base of Child development and mental health conditions and disorders, complex decision-making skills and clinical competencies for expanded scope of practice.

Applicants willing to work towards formal accreditation relating to a therapeutic qualification and / or non – medical prescribing will be considered. In this instance, the successful candidate will be employed as a band 6 practitioner; once accreditation / qualifications have been gained the post will be uplifted to band 7.

The post holder will determine clinical diagnosis and treatments indicated, and maintain records as an autonomous practitioner. They will provide clinical expertise for developing and enhancing the service. This will be done in collaboration with medical, nursing and allied health professional colleagues. They will be responsible for providing an expert service, utilising highly specialized advanced nursing skills to effectively treat/ initiate treatment to all patients in their care, ensure that evidence based practice is inherent in all aspects of care and treatment and ensure this knowledge is disseminated throughout the clinical area, Health Board and externally as appropriate.

You must be confident and experienced in communication, due to the high level of liaison needed between CAMHS and other services and be willing to work flexible hours in accordance with the needs of the young people. The successful candidate will also be expected to meet the service need where appropriate and participate in additional service tasks such as the Single Point of Access and provide support to general Tier 3 CAMHS, completing assessments and partnership work in line with the Choice And Partnership Approach (CAPA) service model.

A means of transport is essential and applicants must be willing to undergo an enhanced DBS check.

The ability to speak Welsh is desirable for this post; Welsh and/or English speakers are equally welcome to apply.

Hours: 37.5 hrs. Monday – Friday, 9.00am – 5.00 pm.

Closing Date: 28th March 2019 

Working ForwardApprenticeships logoMindful employer.  Being positive about mental health.Stop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesDisability confident employerCore principlesTime to changeStonewall Top 100Stonewall Top 100 Employers

Applicant requirements

You must have appropriate UK professional registration.

This post is subject to the Rehabilitation of Offenders Act (Exceptions Order) 1975 and it will be necessary for a submission for Disclosure to be made to the Disclosure and Barring Service.

Documents to download

To print a document or save it to your computer, please click with your right mouse button on the document title and select "Save Target As...". You can then save the document in a suitable place on your computer ready to print it out. Clicking with the left mouse button will open the document in a new window (if your web browser can do so).

Apply online now

Further details / informal visits contact

Ross Truscott
Tel: 01248 355 825
E-mail: ross.truscott@wales.nhs.uk