Skip to main content

NursingNetUK.com

Please wait, loading

Job summary

Main area
Cardiology
Grade
Band 5
Contract
Permanent
Hours
Various hours available
Job ref
050-NMR060-0119
Employer
Betsi Cadwaladr University Health Board
Employer type
NHS
Site
Ysbyty Glan Clwyd
Town
Bodelwyddan
Salary
£23,023 to £29,608 per annum pro rata
Closing
31/03/2019 23:59
Betsi Cadwaladr University Health Board logo

Registered Nurse - Cardiology

Band 5

If you relish a challenge, have a passion to help others or simply fancy a fresh start, then Betsi Cadwaladr University Health Board (BCUHB)  North Wales, has all the right ingredients. The largest health organisation in Wales, providing a full range of primary, community, mental health, acute and elective hospital services for a population of around 700,000, across North Wales . Join our team and get the support you need, in line with our Organisational Values and ‘Proud to Lead’ competence framework.

Enjoy being part of working with engaged leadership at all levels, and be assured we are committed to promoting equality and diversity, and are proud to welcome applicants under the “Disability Confident Employer” scheme. We also offer a number of family-friendly benefits, including childcare voucher schemes, work-life balance policies and on-site crèche facilities. Visit our web site today: https://www.trainworklivenorthwales.co.uk/

Please check your email account regularly. Successful applicants will receive all recruitment related correspondence via the email account registered on the application form.

Recruiting now – Registered Nurses for our Cardiology Ward (ward 4) in Glan Clwyd Hospital –Beautiful North Wales

Come and join us – and be a part of a brand new exciting hospital development, which is creating the ideal environment for staff and our patients, improving the health of the population we serve

 

Whether you are newly qualified or you have been in nursing for years or even thinking of coming back to Nursing , a move to us here in North Wales   will provide opportunities to either learn on the job or develop your skills further.

 

We are a friendly team and always thrive to deliver a compassionate high quality standard of care. Our top priority is the safety of our patients and their best possible care.

 

With the North Wales Cardiac Centre based at Glan Clwyd Hospital, once staff have had the appropriate training and completed competencies, this post offers the opportunity to rotate across all areas within the specialty to develop knowledge and skills including the Cardiac Catheterisation Laboratory, our new 8 bedded Cardiac Care Unit and our refurbished 24 bedded cardiology ward.

 

It’s a chance to develop your specialist acute skills within a working and training environment that encourages all staff to perform to their best. You will be supported in all areas of professional development.

 

We value our nurses’ professional growth and we would want you to have an exciting and rewarding career. Offering a wide range of professional development. In addition, you will get a fantastic welcome from the multidisciplinary team on Ward 4, which has an excellent training record with staff being praised for the support given to student nurses on placement and nurse graduates

 

We can offer you:

 

 • Flexible working to suit you and your family, such as full time, annualised hours, part time, term time, to enable you to achieve a great work-life balance. Let us discuss!
 • Support to progress your nursing career in a place that allows you to reach your goals inside work and out
 • A chance to be recognised for great work through our staff achievement awards
 • Continued professional development opportunities through our in house practice development programme and external academic courses within universities
 • High quality, modern services in rapidly developing wards and units
 • Career progression Opportunities (our main hospitals are Training hospitals)
 • Opportunity to rotate between two specialities to help you change direction whenever you want to
 • Excellent opportunities for career progression and a clear route to advanced practice to through post -graduation qualifications

 

Other benefits for you:

 • Free On-site parking available
 • Free Bus park & ride
 • Free Eye Care Vouchers
 • Work Place Pension
 • Comprehensive Learning & Development Package using our strong Links to local Universities & colleges for courses
 • Free DBS check,
 • Free Flu vaccination
 • Hepatitis B vaccination
 • Occupational Health Support network
 • NHS Discounts i.e. Restaurants, retail, package holidays
 • Free admission to Social Clubs – such as Betsi Runners (Clubs)
 • Uniform

 

Support networks, including trade unions, carers, chaplaincy, counselling service, NHS retirement fellowship , rainbow LGBT If you wish to continue to live in England and travel to North Wales, then Glan Clwyd Hospital is in commutable distance and parking is free within our hospital site.

We can provide financial support to help you relocate to North Wales along with flexible working options to enable you to achieve a great work-life balance.

Finding extra fulfilment away from work is important too and with stunning surroundings, affordable housing, great schools and a true sense of community wherever you go, North Wales is the perfect place to start or continue your career. If you have the passion, vision and ability to make a difference and help move our services forward, we want to hear from you today!  

To apply please apply on line.

The ability to speak Welsh is desirable for this post; Welsh and/or English speakers are equally welcome to apply.

Closing date: 28 March 2019

 

 

 

Recriwtio nawr - Nyrsys Cofrestredig i'n Ward Cardioleg (Ward 4) yn Ysbyty Glan Clwyd - yn harddwch gogledd Cymru

Dewch i ymuno â ni - a bod yn rhan o ddatblygiad ysbyty newydd sbon cyffrous, sy'n creu'r amgylchedd delfrydol i staff a'n cleifion, gan wella iechyd y boblogaeth rydym yn ei gwasanaethu

 

P'un a ydych newydd gymhwyso, yn nyrsio ers blynyddoedd, neu hyd yn oed yn ystyried dychwelyd at nyrsio, mae symud atom ni yma yng ngogledd Cymru yn cynnig cyfleoedd i ddysgu naill ai tra byddwch yn gweithio neu i ddatblygu eich sgiliau ymhellach.

 

Rydym yn dîm cyfeillgar a phob amser yn gwneud ein gorau i gyflawni gofal tosturiol o safon uchel iawn. Ein prif flaenoriaeth yw diogelwch ein cleifion a'u gofal gorau posibl.

 

Yng Nghanolfan Cardiaidd Gogledd Cymru, wedi’i lleoli yn Ysbyty Glan Clwyd, pan fydd staff wedi derbyn yr hyfforddiant priodol a chwblhau'r cymwyseddau, mae'r swydd hon yn cynnig y cyfle i gylchdroi ar draws pob maes o fewn yr arbenigedd hwn, i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau, gan gynnwys y Labordy Cathetreiddio Cardiaidd, ein Uned Gofal Cardiaidd 8 gwely newydd, a'n ward cardioleg 24 gwely newydd ei hailwampio.

 

Mae'n gyfle i ddatblygu eich sgiliau llym arbenigol o fewn amgylchedd gwaith a hyfforddiant sy'n annog yr holl staff i berfformio hyd eithaf eu gallu. Byddwch yn derbyn cefnogaeth ym mhob maes o'ch datblygiad proffesiynol.

 

Rydym yn gwerthfawrogi twf proffesiynol ein nyrsys, a dymunwn i chi gael gyrfa gyffrous a gwobrwyol. Rydym yn cynnig ystod eang o ddatblygiad proffesiynol. Yn ogystal â hyn, cewch groeso cynnes iawn gan y tîm amlddisgyblaethol ar Ward 4, sydd â chofnod hyfforddiant ardderchog a staff yn derbyn clod am y gefnogaeth a roddir i fyfyrwyr nyrsio ar leoliad a graddedigion nyrsio.

 

Gallwn gynnig:

 

 • Gwaith hyblyg sy'n addas i chi a'ch teulu, megis oriau llawn amser, oriau blynyddol, rhan-amser, cyfnod tymor ysgol, i'ch galluogi i gyflawni cydbwysedd gwaith - bywyd da. Beth am drafod!
 • Cefnogaeth i ddatblygu eich gyrfa nyrsio mewn lle sy'n caniatáu i chi gyflawni eich nodau yn y gwaith a'r tu allan.
 • Cyfle i dderbyn cydnabyddiaeth am waith gwych trwy ein gwobrau cyrhaeddiad staff
 • Cyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus trwy ein rhaglen ddatblygu arfer mewnol a chyrsiau academaidd allanol mewn prifysgolion
 • Gwasanaethau modern o'r ansawdd uchaf mewn wardiau ac unedau sy'n prysur ddatblygu
 • Cyfleoedd datblygu gyrfa (ysbytai hyfforddi yw ein prif ysbytai)
 • Cyfle i gylchdroi rhwng dau arbenigedd i'ch helpu i newid cyfeiriad pryd bynnag y byddwch am wneud hynny
 • Cyfleoedd ardderchog am ddilyniant gyrfaol a llwybr clir tuag at arfer uwch trwy gymwysterau ôl-radd

 

Manteision eraill i chi:

 • Mae parcio am ddim ar gael ar y safle
 • Bws parcio a theithio am ddim
 • Talebau Gofal y Llygaid am ddim
 • Pensiwn y Gweithle
 • Pecyn Dysgu a Datblygu cynhwysfawr gan ddefnyddio cysylltiadau cryf â phrifysgolion a cholegau lleol ar gyfer cyrsiau
 • Gwiriad DBS am ddim,
 • Brechiad Ffliw am ddim
 • Brechiad Hepatitis B
 • Rhwydwaith Cefnogi Iechyd Galwedigaethol
 • Gostyngiadau'r GIG h.y. bwytai, manwerthu, pecynnau gwyliau
 • Mynediad am ddim i glybiau cymdeithasol - megis Betsi Runners (clybiau)

 

 

Gwisg waithRhwydweithiau cefnogi, yn cynnwys undebau llafur, gyrfaoedd, caplaniaeth, gwasanaeth cwnsela, cymrodoriaeth ymddeol y GIG, enfys LGBT Os hoffech barhau i fyw yn Lloegr a theithio i ogledd Cymru, yna mae Ysbyty Glan Clwyd o fewn cyrraedd ac mae parcio am ddim ar safleoedd ein hysbyty.

Gallwn ddarparu cymorth ariannol i'ch helpu i adleoli i ogledd Cymru ynghyd â dewisiadau gweithio hyblyg i'ch galluogi i sicrhau cydbwysedd gwych rhwng bywyd a gwaith.

Mae dod o hyd i ffyrdd ychwanegol o ddifyrru eich hun y tu allan i'r gwaith yn bwysig hefyd a chyda golygfeydd hardd, tai fforddiadwy, ysgolion gwych a gwir ymdeimlad o gymuned i ble bynnag y byddwch yn mynd, gogledd Cymru yw'r lle perffaith i ddechrau eich gyrfa neu i barhau â hi. Os oes gennych chi'r angerdd, y weledigaeth a'r gallu i wneud gwahaniaeth a helpu i symud ein gwasanaethau ymlaen, hoffem glywed gennych chi heddiw!  

I wneud cais, gwnewch hynny ar-lein.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddelfrydol ar gyfer y swydd hon; mae croeso i ymgeiswyr sy’n siarad Cymraeg a/neu Saesneg geisio am y swydd hon.

Dyddiad cau: 28 Mawrth 2019

 

Ar gyfer ymholiadau anffurfiol neu ymweliad, cysylltwch â :

Luke Macdonald
Tel: 01745 448788 Ext 7606

Working ForwardApprenticeships logoMindful employer. Being positive about mental health.Stop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesDisability confident employerCore principlesTime to changeStonewall Top 100Stonewall Top 100 Employers

Applicant requirements

You must have appropriate UK professional registration.

This post is subject to the Rehabilitation of Offenders Act (Exceptions Order) 1975 and it will be necessary for a submission for Disclosure to be made to the Disclosure and Barring Service.

Documents to download

To print a document or save it to your computer, please click with your right mouse button on the document title and select "Save Target As...". You can then save the document in a suitable place on your computer ready to print it out. Clicking with the left mouse button will open the document in a new window (if your web browser can do so).

Apply online now

Further details / informal visits contact

Luke Macdonald
Tel: 01745 448788 Ext 7606