Skip to main content

NursingNetUK.com

Job summary

Main area
Neonates
Grade
Band 6
Contract
Permanent
Hours
Various hours available
Job ref
050-NMR109-0217-D
Employer
Betsi Cadwaladr University Health Board
Employer type
NHS
Site
Glan Clwyd Hospital
Town
Bodelwyddan, Rhyl
Salary
£26,566 to £35,578 per annum pro rata
Closing
14/01/2018 23:59
Betsi Cadwaladr University Health Board logo

Senior Neonatal Staff Nurse

Band 6

If you are successful and short listed for interview you will be contacted by E-MAIL using the address with which you registered. Please ensure you check your email account regularly.

Please provide full email contact details for all referees within your application form. Failure to provide full contact information may result in significant delays in processing your application.

All applicants are invited to apply in Welsh, any application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application made in English

Bydd pwyntiau 1,2, 3 a 4 ar Fandiau Cyflog AdN 1 a 2 yn cael eu haddasu i £16,132 i adlewyrchu corffori’r cyflog byw, i ddechrau ar 1 Ionawr 2016

With effect from 1st January 2016 points 1,2,3 and 4 on AfC Pay Band 1 and Pay Band 2 will be adjusted to £16,132 to reflect the incorporation of the living wage

Nyrsys i’r Newydd-anedig Band 6 ar gyfer Gogledd Cymru

Rydym eisiau recriwtio i'n Tîm dynamig i'r Newydd-anedig a byddem wrth ein boddau i chi ymuno â ni.

Rydym yn adeiladu Ganolfan Is-ranbarthol Gofal Dwys i'r Newydd-anedig (SuRNICC) yng Ngogledd Cymru, a ddisgwylir i agor yn mis Mawrth 2018. Y SuRNICC fydd yr uned i'r newydd-anedig fwyaf yng Ngogledd Cymru, a byddwn yn cefnogi'r ddwy Uned Gofal Arbennig i Fabanod yn Wrecsam ac ym Mangor. Ni fydd pwynt canolog y rhwydwaith gofal i'r newydd-anedig ar draws Gogledd Cymru.
Bydd gan yr adeilad newydd o'r radd flaenaf, eang cynlluniedig, 5 crud gofal dwys, 6 crud dibyniaeth fawr a 6 crud gofal arbennig, gyda gweithlu proffesiynol a hyfforddedig iawn yn gweithio yno. Byddwn yn darparu gofal dan arweiniad Meddyg Ymgynghorol ar gyfer babanod cynamserol a gwael sy'n fwy na 26 wythnos cyfnod cario ar draws Gogledd Cymru a thu hwnt. Rydym hefyd yn rhedeg gwasanaeth cludiant i'r newydd-anedig 12 awr ac yn cynnig llety gwych i rieni ar y safle gyda Tŷ Croeso.

Rydym yn chwilio am Nyrsys Plant Cofrestredig, Nyrsys Cyffredinol Cofrestredig neu Bydwragedd Cofrestredig sy’n meddu ar Gymhwyster Newydd-Anedig ac sydd wedi gweithio am nifer digonol o flynyddoedd ar Uned Newydd-Anedig, i ymuno a ni, fel aelod profiadol uwch o’r Tim Nysio.

Gyda sgiliau gweithio mewn tim ac arweinyddiaeth cryf, byddwch yn gallu dangos gwerthoedd sy'n bwysig i ni, cyfathrebu'n dda â chydweithwyr a theuluoedd. Nid yw'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ond byddai'n fanteisiol. Dylech gael y weledigaeth a'r gallu i helpu i symud y gwasanaeth ymlaen, wrth gael y gorau allan o'ch cydweithwyr a'r tîm, ac ni fyddwch yn cyfaddawdu ar ansawdd byth, gan drin eraill a pharch ac urddas bob amser.

Rydym yn credu mewn atebolrwydd, ond rydym hefyd yn credu mewn rhannu cyfrifoldeb- felly bydd gennych ddigon o gymorth gan gymheiriaid hefyd.

Byddwch hefyd yn mwynhau bod yn rhan o dîm cymdeithasol, agos, gyda phob cefnogaeth a hyfforddiant rydych ei angen i ddatblygu eich sgiliau. Gallwch newid eich ansawdd bywyd chi hefyd. Dychmygwch byw mewn ardal lle mae unigolion eraill yn mwynhau eu gwyliau, mae gan Ogledd Cymru rywbeth i bawb.
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) yw'r sefydliad iechyd mwyaf yng Nghymru, sy'n gwasanaethu poblogaeth o bron i 700,000 o unigolion ar draws chwe sir Gogledd Cymru (Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam).
Mae'r ardal hon yn amrywiol yn ddaearyddol, yn cynnwys ardaloedd gwledig mawr, arfordir mawr, nifer o ganolfannau poblogaeth fawr ac ardaloedd diwylliannol. Mae'n cynnig tirluniau arbennig a chyfoeth o dreftadaeth ddiwylliannol- mae nifer o'r boblogaeth rydym yn ei gwasanaethu yn siarad Cymraeg a Saesneg. Mae gennym gysylltiadau ffyrdd a rheilffyrdd da i ddinasoedd Lloegr megis Caer, Lerpwl a Manceinion a chysylltiadau fferi i Iwerddon.

Rydym yn cyflogi oddeutu 16,000 o staff ac mae gennym gyllideb flynyddol o oddeutu £1.1 biliwn. Fel sefydliad gwbl integredig rydym yn comisiynu a darparu ystod lawn o wasanaethau gofal cychwynnol, cymuned, gwasanaethau iechyd meddwl a gwasanaethau ysbyty dethol a llym.

Ymunwch â ni ar ddechrau ein taith gyffrous a gwneud gwahaniaeth i'r gofal a roddir i fabanod sâl a babanod cynamserol a'u teuluoedd yng Ngogledd Cymru.

Dyddiad Cau: 14/01/2018

m fwy o fanylion / ymweliadau anffurfiol, cysylltwch â
Caren Radcliffe
01745 534686/534687
caren.radcliffe@wales.nhs.ukBand 6 Neonatal Nurse for North Wales

We are looking to recruit to our dynamic Neonatal Team and would love you to come and join us.

We are now building the Sub Regional Neonatal Intensive Care Centre (SuRNICC) in North Wales, which is due to open in March 2018. The SuRNICC will be the largest neonatal unit in North Wales and we will support two Special Care Baby Units in Wrexham and Bangor. We will be the focal point of the network of newborn care across North Wales.

The planned spacious, state of the art new building, will have 5 intensive care cots, 5 high dependency cots and 9 special care cots, staffed by a highly trained and professional workforce. We will be providing Consultant led care for sick and preterm infants above 26 weeks gestation from across North Wales and beyond. We also run a 12 hour neonatal transport service and offer superb on site parent accommodation with Ty Croeso.

We are looking for Registered Children’s Nurses, Registered General Nurses or Registered Midwives who hold a Neonatal Qualification and have worked for a sufficient number of years on a Neonatal Unit, to join us, as a senior experienced member of the Neonatal Nursing Team.

With strong team working and leadership skills, you will be able to demonstrate the values that are important to us, communicating well with both colleagues and families. The ability to communicate in Welsh is not essential but would be an advantage. You should have the vision and ability to help move the service forward, while getting the best out of your colleagues and team and will never compromise on quality always treating others with respect and dignity.

We believe in accountability, but we also believe in shared responsibility - so you’ll have plenty of peer support too.

You’ll also enjoy being part of a close-knit, sociable team, with all the support and training you need to further your skills. You could change your quality of life too. Imagine living in an area where other people enjoy their holidays, North Wales has something for everyone.
Betsi Cadwaladr University Health Board (BCUHB) is the largest health organisation in Wales, serving a population of almost 700,000 people across the six counties of North Wales (Anglesey, Gwynedd, Conwy, Denbighshire, Flintshire and Wrexham).

This area is geographically diverse, comprising of large rural areas, an extensive coastline, a number of large population centres and industrial areas. It offers spectacular landscapes and a rich cultural heritage – many of the population we serve speak both Welsh and English. We have good road and rail links into English cities like Chester, Liverpool ad Manchester and ferry links to Ireland.
We employ around 16,000 staff and have an annual budget of around £1.1 billion. As a fully integrated organisation we commission and provide a full range of primary, community, mental health and acute and elective hospital services.

Join us at the start of our exciting journey and make a difference to the care given to sick and premature babies and their families in North Wales.

The ability to speak Welsh is desirable for this post.

Closing Date: 14/01/2018

Apprenticeships logoStop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesInvestors in People: GoldStonewall equality policy. Equality and justice for lesbians, gay men, bisexual and trans people.Stonewall equality policy. Equality and justice for lesbians, gay men, bisexual and trans people.Stonewall Health ChampionsMindful employer.  Being positive about mental health.Improving working livesAge positiveDisability confident employerCore principlesTime to change

Applicant requirements

You must have appropriate UK professional registration.

This post is subject to the Rehabilitation of Offenders Act (Exceptions Order) 1975 and it will be necessary for a submission for Disclosure to be made to the Disclosure and Barring Service.

Documents to download

To print a document or save it to your computer, please click with your right mouse button on the document title and select "Save Target As...". You can then save the document in a suitable place on your computer ready to print it out. Clicking with the left mouse button will open the document in a new window (if your web browser can do so).

Apply online now

Further details / informal visits contact

Caren Radcliffe
01745 534686/534687
caren.radcliffe@wales.nhs.uk