Neidio i'r prif gynnwys
Arhoswch, yn llwytho

Crynodeb o'r swydd

Prif leoliad
Oncoleg
Gradd
Band 6
Contract
Parhaol
Oriau
Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
Cyfeirnod y swydd
120-NMR150-0323
Cyflogwr
Canolfan Ganser Felindre
Math o gyflogwr
NHS
Gwefan
Canolfan Ganser Felindre
Tref
Whitchurch, Cardiff
Cyflog
£33,706 - £40,588 per annum
Cyfnod cyflog
Yn flynyddol
Yn cau
02/04/2023 23:59

Teitl cyflogwr

Canolfan Ganser Felindre logo

Prif Nyrs y Ward

Band 6

Diolch am eich diddordeb mewn gweithio i Ganolfan Ganser Felindre (CGF), sy'n gyflogwr cyfle cyfartal ymroddedig. Mae CGF yn croesawu ceisiadau gan bobl sy'n rhannu ein gweledigaeth;

Bydd Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn cael ei chydnabod yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol fel sefydliad enwog o ragoriaeth mewn perthynas â gofal rhoddwyr a chleifion, addysg ac ymchwil.

ein gwerthoedd;

BYDD Atebol
BYDD Feiddgar
BYDD Ofalgar
BYDD Ddeinamig
ac a fydd yn ategu’r gweithwyr profiadol ac arbenigol sydd gennym ar hyn o bryd, sydd yn frwdfrydig dros weithio mewn sefydliad sydd â’r uchelgais i ddarparu gwasanaethau a gofal o'r radd flaenaf i'n cleifion.

Mae CGF yn le anhygoel i weithio a datblygu eich gyrfa ynddo. Mae’r ganolfan yn destun rhaglen drawsnewid pum mlynedd ar hyn o bryd, a fydd yn galluogi gwasanaethau canser i fodloni anghenion ein cleifion yn y dyfodol ar draws De Ddwyrain Cymru. Fel rhan o’r rhaglen, bydd CGF yn symud i ysbyty canser pwrpasol newydd a bydd yn darparu cyfleoedd hefyd, i gleifion dderbyn triniaethau yn nes at eu cartrefi. Bydd y newidiadau o ran seilwaith yn cynnig cyfleoedd i'n gweithwyr weithio ar draws nifer o safleoedd mewn ffyrdd newydd a gwahanol, yn creu cyfleoedd datblygu, ac yn cynyddu arferion gweithio hyblyg.

Mae CGF yn cynnig cyflog cystadleuol i’n gweithwyr, ynghyd â nifer o gynlluniau gwobrwyo, buddiannau a chefnogaeth i staff.

Os hoffech chi ragor o wybodaeth am y swydd wag hon, cysylltwch â'r rheolwr recriwtio, a fydd yn falch o'i thrafod gyda chi.

Gwiriwch eich cyfrif e-bost yn rheolaidd. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn yr holl ohebiaeth sy'n gysylltiedig â recriwtio trwy'r cyfrif e-bost sydd wedi cael ei roi ar y ffurflen gais.

Mae gan yr Ymddiriedolaeth yr hawl hefyd i gau swydd wag yn gynnar neu i dynnu hysbyseb yn ôl ar unrhyw gam o'r broses, er mwyn caniatáu i staff mewnol gael eu hadleoli i rolau addas.

 


Caniateir i geisiadau gael eu cyflwyno yn y Gymraeg. Ni fydd cais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Trosolwg o'r swydd

 • Yn gyfrifol am yr arweinyddiaeth glinigol o fewn yr adran Cleifion Allanol a Fflebotomi.
 • Gweithredu fel person â gofal dynodedig sy'n goruchwylio'r holl staff a'u llwyth gwaith.
 • Yn gyfrifol am sicrhau bod hanfodion gofal yn sail i'r holl ofal a ddarperir.
 • Yn gyfrifol am oruchwylio ac asesu sgiliau clinigol cymhwysedd staff a myfyrwyr clinigol.
 • Cymryd rhan ac arwain prosiectau i wella gofal cleifion, gwella gwasanaethau, 1000 o fywydau a mwy, Trawsnewid Gwasanaethau Canser a diogelwch cleifion.
 • Sicrhau bod safonau glendid yr amgylchedd yn cael eu cynnal yn yr adran Cleifion Allanol a'u bod yn hyrwyddo atal a rheoli heintiau'n effeithiol, gan sicrhau y glynir wrth yr holl bolisïau perthnasol.
 • Rheoli gofod clinig ac adnoddau staff o ddydd i ddydd.
 • Dirprwyo ar gyfer rheolwr nyrsio OPD i fynychu cyfarfodydd Trawsnewid Gwasanaethau Canser, Iechyd a Diogelwch, cyfarfodydd Urddas Cleifion, a chyfarfodydd uwch nyrsys.

Prif ddyletswyddau'r swydd

 • Darparu gwybodaeth gymhleth am driniaeth Oncoleg ynghylch diagnosis, prognosis, cymhlethdod a rheolaeth bellach.
 • Meithrin perthynas dda gyda'r claf a'i deulu.
 • Gweithio o fewn y tîm amlddisgyblaethol mewn clinigau tîm safle-benodol, gan gynnig cyngor a chymorth i weithwyr gofal iechyd proffesiynol yn fewnol ac yn allanol.
 • Sicrhau bod cleifion yn cael eu cyfeirio at wasanaethau cefnogol priodol o fewn ac yn allanol i Ganolfan Ganser Felindre a bod gwybodaeth berthnasol yn cael ei chyfleu i'r gwasanaethau hyn gyda chydsyniad y cleifion.
 • Sgiliau cyfathrebu uwch sydd eu hangen i gefnogi torri newyddion drwg a chyfathrebu gwybodaeth gymhleth.
 • Bydd yn ofynnol iddynt drefnu a chadeirio cyfarfodydd staff rheolaidd ac adrodd i staff clinigol am unrhyw wybodaeth am wasanaeth a datblygiad.
 • Sgiliau asesu cynhwysfawr sy'n cynnwys cymryd hanes – asesu cleifion Oncoleg sâl acíwt a chysylltu â thîm asesu cleifion Gwasanaeth Oncoleg Acíwt.
 • Cymryd rhan mewn archwiliadau clinigol lleol a phrosiectau ymchwil, ac mae'n gallu dehongli a gweithredu'r dystiolaeth o fewn yr amgylchedd clinigol.
 • Bydd yn ymwneud ag ymchwilio ac adrodd am ddigwyddiadau clinigol – DATIX.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon; mae croeso i siaradwyr Cymraeg a/neu Saesneg wneud cais.

Gweithio i'n sefydliad

Yma yn  Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre, rydym yn hynod falch o'r gwasanaethau arbenigol rydym yn eu darparu ar draws Cymru yn ein Canolfan Ganser Felindre arloesol a’n Gwasanaeth Gwaed Cymru, sydd wedi ennill gwobrau, yn ogystal ag arbenigedd ein swyddogaethau corfforaethol sy'n dod â'r ddwy adran at ei gilydd. Rydym yn ffodus hefyd, o letya Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru a Technoleg Iechyd Cymru, ac rydym wedi datblygu gwaith partneriaeth cryf gyda'r gwasanaethau arbenigol hyn. 

Sefydlwyd yr Ymddiriedolaeth ym 1999, ac mae gan yr Ymddiriedolaeth weithlu ymroddedig sy'n ymdrechu'n barhaus i ddarparu egwyddorion allweddol gofal iechyd darbodus drwy amrywiaeth eang o rolau. Rydym yn chwarae rhan hanfodol yn y cymunedau rydym yn eu cefnogi, ac mae gennym gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer y dyfodol i barhau i wella'r gwasanaethau a ddarparwn. Rydym yn ymdrechu i gynnal ein gwerthoedd craidd ym mhopeth a wnawn drwy fod yn atebol, beiddgar, gofalgar a deinamig, a sicrhau'r gofal gorau posibl i'n cleifion a'n rhoddwyr.

Os ydych chi eisiau gweithio i sefydliad sy'n ymfalchïo mewn gwneud gwahaniaeth go iawn ac sy'n cynnig cyfleoedd gyrfa cyffrous, yna Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ydy'r lle i chi.

Ewch i'n gwefan i gael gwybod mwy: https://felindre.gig.cymru/

Swydd ddisgrifiad a phrif gyfrifoldebau manwl

Byddwch yn gallu dod o hyd i Swydd ddisgrifiad a Manyleb y Person llawn ynghlwm yn y dogfennau ategol neu cliciwch “Gwneud cais nawr” i’w gweld yn Trac.

 

Manyleb y person

Qualifications

Meini prawf hanfodol
 • 1st Level Registered General Nurse
 • Degree in Oncology or equivalent experience
Meini prawf dymunol
 • MSc or a willingness to obtain one
 • Diploma in Management

Experience

Meini prawf hanfodol
 • Oncology experience
 • Evidence of continuing professional development.
Meini prawf dymunol
 • Evidence of change management agent

Aptitude and Abilities

Meini prawf hanfodol
 • Demonstrate advanced level of communication skills.
 • Demonstrate competent advanced clinical skills.
Meini prawf dymunol
 • IT skills including Canisc

Bathodynnau ardystio / achredu cyflogwyr

Apprenticeships logoStop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesInvestors in People: GoldMindful employer. Being positive about mental health.Improving working livesAge positiveDisability confident employerCore principlesStonewall Hyrwyddwr Amrywiaeth Diversity Champion

Gofynion ymgeisio

Rhaid i chi gael cofrestriad proffesiynol priodol yn y DU.

Mae'r swydd hon yn ddarostyngedig i Orchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 (Eithriadau) 1975 (Diwygio) (Cymru a Lloegr) 2020 a bydd angen cyflwyno Datgeliad i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol

Dogfennau i'w lawrlwytho

Gwneud cais ar-lein nawr

Rhagor o fanylion / cyswllt ar gyfer ymweliadau anffurfiol

Enw
Jeanette Miller
Teitl y swydd
Outpatient Nurse Manager
Cyfeiriad ebost
Jeanette.Miller@wales.nhs.uk
Rhif ffôn
02920 615888