Neidio i'r prif gynnwys
Arhoswch, yn llwytho

Crynodeb o'r swydd

Prif leoliad
CAMHS
Gradd
Gradd 7
Contract
Parhaol
Oriau
Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
Cyfeirnod y swydd
050-NMR669-0522-E
Cyflogwr
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Math o gyflogwr
NHS
Gwefan
Canolfan Iechyd Plant Wrecsam
Tref
Wrecsam
Cyflog
£41,659 - £47,673 y flwyddyn
Cyfnod cyflog
Yn flynyddol
Yn cau
02/04/2023 23:59

Teitl cyflogwr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr logo

Therapydd Ymddygiad Gwybyddol CAMHS

Gradd 7

Os ydych yn mwynhau her, gydag angerdd i helpu eraill neu'n dymuno dechrau o’r newydd, yna mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) Gogledd Cymru yr holl gynhwysion sydd eu hangen arnoch. Ni yw'r sefydliad iechyd mwyaf yng Nghymru, gan ddarparu ystod lawn o wasanaethau cychwynnol, cymuned, iechyd meddwl ac ysbytai llym a dewisol i boblogaeth o ryw 700,000 o bobl ar draws Gogledd Cymru. Ymunwch â'n tîm a chael y cymorth sydd ei angen arnoch, yn unol â’n Gwerthoedd Sefydliadol a’n fframwaith galluedd 'Balch o Arwain'.

Mwynhewch fod yn rhan o weithio gydag arweiniad ymroddedig ar bob lefel, a chael sicrwydd ein bod yn ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth, ac yn falch o groesawu ymgeiswyr o dan y cynllun "Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd".

Gwiriwch eich cyfrif ebost yn rheolaidd. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael yr holl ohebiaeth recriwtio drwy’r cyfeiriad ebost a gofrestrwyd ar y ffurflen gais.

Caniateir i geisiadau gael eu cyflwyno yn y Gymraeg. Ni fydd cais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Trosolwg o'r swydd

Mae CAMHS Wrecsam yn chwilio am Therapydd Ymddygiad Gwybyddol Achrededig profiadol gyda phroffesiwn craidd, i ymuno â’n tîm ar adeg gyffrous iawn wrth i ni adolygu a gweithio i wella pob agwedd ar ein darpariaeth gwasanaeth, gyda chefnogaeth buddsoddiad sylweddol.

Mae CAMHS Wrecsam yn cynnig gwasanaeth 0-18 i blant, pobl ifanc a theuluoedd. Rydym yn darparu arlwy helaeth i’n cymuned leol gan gynnwys gwasanaethau ymyrraeth gynnar ac atal sylweddol, gofal heb ei drefnu, gwasanaeth Blynyddoedd Cynnar 0-7 ac ystod eang o ymyriadau a argymhellir gan NICE ac ymyriadau eraill sy’n seiliedig ar dystiolaeth. Rydym yn dîm amlddisgyblaethol deinamig ac ymroddedig o Seicolegwyr Clinigol, Seiciatryddion, Seicotherapi Plant, Therapyddion Teulu, Ymarferwyr Plant sy'n Derbyn Gofal a CAMHS gydag amrywiaeth o gefndiroedd proffesiynol craidd a Seicolegwyr Cynorthwyol. Mae cydweithio sylweddol yn digwydd gyda phartneriaid aml-asiantaeth y mae gennym berthynas dda iawn â nhw.

Rydym yn falch o’n hymrwymiad i gefnogi datblygiad proffesiynol parhaus ar gyfer ein tîm ac yn ddiweddar rydym wedi cefnogi ac ariannu clinigwyr i fynychu hyfforddiant mewn ystod o ymyriadau sy’n berthnasol i’w rôl gan gynnwys hyfforddiant sy’n Canolbwyntio ar Atebion, Cyfweld Ysgogiadol, VIG, IPT-A, CBT, CBT -TF a DBT. Cynhelir hyfforddiant mewn swydd rheolaidd, ochr yn ochr â thrafodaethau achos cymheiriaid wythnosol, yn ogystal â chyfarfodydd tîm amlddisgyblaethol.

Prif ddyletswyddau'r swydd

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus rôl arwyddocaol wrth gynnal asesiadau a darparu ymyriadau ar sail tystiolaeth i blant, pobl ifanc a theuluoedd. Bydd deiliad y swydd yn aelod allweddol o'n tîm gyda rhan mewn cyfarfodydd amlddisgyblaethol, gan gynnig ymgynghoriad a hyfforddiant. Byddant yn Cydlynu Gofal ac yn darparu goruchwyliaeth i gydweithwyr. Bydd cymryd rhan mewn datblygu a chynnal sgiliau clinigol o fewn y tîm ehangach a datblygu gwasanaethau yn rhan o'r rôl hon. Bydd goruchwylydd CBT Achrededig yn darparu goruchwyliaeth reolaidd.

Mae gennym gysylltiadau ardderchog gyda'n gwasanaeth partner yn CAMHS Sir y Fflint a bydd cymryd rhan mewn mentrau ar draws yr ardal hefyd yn rhan o'r rôl hon.

Cysylltwch â Dr Angela Brennan, Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol, os hoffech drafod y swydd hon ar 03000 859154 neu angela.brennan@wales.nhs.uk

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddelfrydol ar gyfer y swydd hon; mae croeso i ymgeiswyr sy’n siarad Cymraeg a/neu Saesneg geisio am y swydd hon.

Gweithio i'n sefydliad

Os ydych chi'n mwynhau her, os oes gennych angerdd i helpu eraill neu os ydych chi awydd dechrau newydd, yna mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) Gogledd Cymru yr holl gynhwysion cywir. Y sefydliad iechyd mwyaf yng Nghymru, sy’n darparu ystod lawn o wasanaethau ysbyty sylfaenol, cymunedol, iechyd meddwl, acíwt a dewisol ar gyfer poblogaeth o tua 700,000, ar draws Gogledd Cymru. Ymunwch â’n tîm a chael y cymorth sydd ei angen arnoch, yn unol â’n Gwerthoedd Sefydliadol a’n fframwaith cymhwysedd ‘Balch o Arwain’.

Mwynhau bod yn rhan o weithio gydag arweinwyr ymgysylltiol ar bob lefel, a bod yn sicr ein bod wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth, ac yn falch o groesawu ymgeiswyr o dan y cynllun “Cyflogwr Hyderus gydag Anabledd”.

Gwiriwch eich cyfrif e-bost yn rheolaidd. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn yr holl ohebiaeth yn ymwneud â recriwtio trwy'r cyfrif e-bost sydd wedi'i gofrestru ar y ffurflen gais.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Swydd ddisgrifiad a phrif gyfrifoldebau manwl

Byddwch yn gallu dod o hyd i Ddisgrifiad Swydd llawn a Manyleb Person ynghlwm yn y dogfennau ategol neu cliciwch “Gwneud Cais nawr” i'w gweld yn Trac.

Manyleb y person

Addysg a hyfforddiant

Meini prawf hanfodol
 • Bydd gan ddeiliad y swydd broffesiwn craidd cydnabyddedig fel Nyrsio, Therapi Galwedigaethol, Gwaith Cymdeithasol neu Seicoleg.
 • BABCP (neu fwrdd cyfatebol) Seicotherapydd CBT achrededig.
Meini prawf dymunol
 • Cymhwyster ôl-raddedig cydnabyddedig, lefel Meistr yn y Seicotherapïau Gwybyddol Ymddygiadol
 • Tystiolaeth o ystod eang o seicotherapïau sy'n seiliedig ar dystiolaeth.
 • Tystiolaeth o hyfforddiant a datblygiad pellach mewn dulliau CBT therapiwtig penodol.

profiad

Meini prawf hanfodol
 • Tystiolaeth o brofiad clinigol eang plant a phobl ifanc sydd ag anghenion iechyd meddwl cymhleth.
 • Darparu Seicotherapïau Gwybyddol Ymddygiadol i'r grŵp cleient hwn.
 • Profiad sylweddol mewn ymarfer clinigol ar ôl cymhwyso neu mewn ymarfer clinigol therapiwtig.
Meini prawf dymunol
 • Profiad o weithio mewn rôl glinigol benodol yn ymwneud â CAMHS.
 • Profiad blaenorol o CAMHS arbenigol yn cynnal asesiad risg gyda'r grŵp bregus neu risg uchel hwn.

Sgiliau

Meini prawf hanfodol
 • Gallu dangos ac addysgu dulliau CBT i weithwyr proffesiynol eraill.
 • Gallu cyfathrebu’n effeithiol a darparu seicotherapïau ymddygiad gwybyddol effeithiol sy’n seiliedig ar dystiolaeth i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd â phroblemau seicolegol hynod gymhleth.
Meini prawf dymunol
 • Sgiliau goruchwyliwr

Bathodynnau ardystio / achredu cyflogwyr

Apprenticeships logoStop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesMindful employer. Being positive about mental health.Disability confident leaderCore principlesTime to changeWorking ForwardStonewall Top 100Stonewall Top 100 Employershyderus o ran anabledd

Gofynion ymgeisio

Rhaid i chi gael cofrestriad proffesiynol priodol yn y DU.

Mae'r swydd hon yn ddarostyngedig i Orchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 (Eithriadau) 1975 (Diwygio) (Cymru a Lloegr) 2020 a bydd angen cyflwyno Datgeliad i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol

Dogfennau i'w lawrlwytho

Gwneud cais ar-lein nawr

Rhagor o fanylion / cyswllt ar gyfer ymweliadau anffurfiol

Enw
Angela Brennan
Teitl y swydd
Consultant Clinical Psychologist
Cyfeiriad ebost
Angela.brennan@Wales.nhs.uk
Rhif ffôn
03000 859154